Центр пам’яткознавства Національної Академії Наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (далі – Центр) створений спільною постановою Академії наук Української РСР і Головної ради ГО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури” (далі – ГО “УТОПІК”) від 23 травня 1991 року № 151, є самостійною бюджетною неприбутковою науково-дослідною установою.

 

Головними завданнями Центру є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових знань у галузі пам’яткознавства та охорони культурної спадщини України, розробка проектів нормативних документів та методичних рекомендацій з питань охорони, збереження і використання пам’яток культурної спадщини.

Прикладні розробки Центру та його практична діяльність спрямовані на вирішення завдань охорони, збереження та відновлення пам’яток культурної спадщини, виготовлення відповідної науково-проектної документації. Центр є провідним профільним науковим закладом з питань пам’яткознавства, музеєзнавства, охорони та популяризації пам’яток культурної спадщини України. Виконуючи завдання загальнодержавної ваги із зміцнення самоідентифікації української держави та збереження її культурних надбань, Центр створив науковий напрям «пам’яткознавство», який отримав офіційне визнання Вищої атестаційної комісії України. Центр є базовою організацією для проходження студентської практики.

При Центрі діє аспірантура зі спеціальності «26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство» і спеціалізована Вчена рада К 26.252.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за цією ж спеціальністю. Цим фактично визнано високий фаховий рівень Центру та значимість його діяльності, а також підтверджено визначення Центру як провідної наукової академічної установи із зазначеної спеціальності.

Пропозиції фахівців Центру враховуються при підготовці законів України та державних програм щодо збереження різних видів рухомої і нерухомої культурної спадщини, реального впливу на покращення стану пам’яток, виховання молодих кадрів. Центр координує наукову діяльність з міжнародними організаціями Західної Європи та СНД, міністерствами, комітетами, науковими закладами, музеями, заповідниками та громадськими організаціями усіх регіонів України. З низкою закладів існують договори про співпрацю.

Центр розробляє теоретико-методологічні основи вивчення, збереження та використання рухомих і нерухомих пам’яток культурної спадщини, досліджує актуальні проблеми історії та стану сучасного українського пам’яткознавства, музеєфікації пам’яток, місця і ролі вітчизняної культурної спадщини у духовному відродженні українського народу. Східно-регіональним, Донецьким та Кримським відділеннями Центру вивчаються проблеми охорони і збереження пам’яток східного, центрального регіонів України та Кримського півострова. Зокрема, здійснюється експедиційна робота з обстеження пам’яток археології, виявляються і готуються облікові документи на пам’ятки архітектури, здійснюється видавнича діяльність.

Завдяки теоретико-методичним розробкам та впровадженню їх в практичну діяльність Центру вдалося помітно сприяти створенню мережі музеїв науково-технічного профілю та законодавчо закріпити науково-технічні об’єкти як окремий вид пам’яток культурної спадщини. Центр цілеспрямовано продовжує вдосконалювати вказану мережу, проводячи щорічні конференції з проблемних питань та удосконалюючи досвід роботи музеїв. Центр видає збірники наукових праць «Актуальні питання історії техніки» (1 число на рік), «Ніжинська старовина» (2 числа на рік), «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (1 число на рік), «Праці Центру пам’яткознавства» (2 числа на рік), «Сіверщина в історії України» (спільно з Національним заповідником «Глухів»), «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи» (1 число на рік), журнали «Відлуння віків» (2 числа на рік спільно з УТОПІК), «Питання історії науки і техніки» (4 числа на рік). Видання «Ніжинська старовина», «Праці Центру пам’яткознавства», «Питання історії науки і техніки», «Сіверщина в історії України» постановами Президії ВАК України внесені до переліку фахових видань.

Першим директором та ініціатором створення Центру був відомий історик, пам’яткознавець, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук Сергій Захарович Заремба. З 2003 року заклад очолює кандидат історичних наук, доктор філософії, доцент, Заслужений працівник культури України Олена Миколаївна ТИТОВА.

***