Положення про Головну Раду

Головна Рада є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури (далі — Товариство) з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо відновлення зруйнованої інфраструктури і зруйнованих та пошкоджених історичних архітектурних пам’яток культури, мистецтва, повернення незаконно вивезених рухомих експонатів, картин, артефактів та інших археологічних знахідок, які становлять культурну спадщину України, впровадження в Україні принципів єдиної державної політики у сфері охорони культурної спадщини, виявлення, вивчення, реставрації, збереження пам’яток історії та культури, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, проведення заходів культурно-просвітницької роботи, впровадження системного підходу до стратегічного планування тощо.

2. Метою діяльності Головної Ради  є забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики у сфері охорони культурної спадщини в Україні; налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання культурної спадщини; збереження пам’яток історії та культури, аналізу культурної політики із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти у формуванні концепцій реформ у пам’яткоохоронній сфері, участі у моніторингу та оцінці державної політики у сфері охорони культурної спадщини, впровадження системного підходу до стратегічного планування, прийняття ряду дієвих заходів щодо здійснення перевірки стану збереження і наявності рухомих і нерухомих пам’яток, їх долі за різних обставин воєнного часу та створення умов  належної  охорони   об’єктів  культурної спадщини, забезпечення  підготовки  їх  облікової документації для внесення до державного реєстру пам’яток України та вжиття заходів до активізації  наукової  роботи  у  сфері охорони  культурної  спадщини; посилення  контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини, активізації    участі  Товариства у міжнародному співробітництві у сфері охорони культурної спадщини та вжиття  заходів  щодо  посилення контролю за вивезенням культурних цінностей, в тому числі шляхом  моніторингу аукціонних торгів культурними цінностями за кордоном, а також  затвердження  програми   збереження   і  використання об’єктів  культурної спадщини України  через наслідки російсько-української війни та комплексний підхід до їх відновлення.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

4.  Основними завданнями Головної Ради є:

– обговорення проблем збереження пам’яток історії та культури; аналізу культурної політики із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти у формуванні концепцій реформ у пам’яткоохоронній сфері; вироблення за результатами обговорення відповідних рекомендацій щодо впровадження системного підходу до стратегічного планування; прийняття ряду дієвих заходів щодо здійснення перевірки стану збереження і наявності рухомих та нерухомих пам’яток, їх долі за різних обставин воєнного часу та створення умов  належної  охорони   об’єктів  культурної спадщини;

–    забезпечення  підготовки    облікової документації пам’яток історії та культури для внесення до державного реєстру пам’яток України та вжиття заходів до активізації  наукової  роботи  у  сфері охорони  культурної  спадщини;

– посилення  контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

– обговорення процесу впровадження контролю за вивезенням культурних цінностей із залученням міжнародних організацій;

–  підготовка та подання пропозицій щодо розгляду питань на засіданнях Колегії  Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;

– підготовка висновків про актуальність та відповідність механізмів їх упровадження      принципам реформ і кращому міжнародному досвіду;

–   сприяння поширенню інформації з питань, віднесених до компетенції Головної Ради;

– надання рекомендацій щодо участі Товариства у законотворчих процесах держави, що стосується мети (цілей) діяльності ГО УТОПІК;

–  розробка програми   збереження   і  використання об’єктів  культурної спадщини України  через наслідки російсько-української війни та комплексний підхід до їх відновлення.

5. Головна  Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

– одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

– утворювати робочі органи (робочі, експертні групи та комісії);

– запрошувати до обговорення питань, що віднесені до компетенції Головної Ради,  представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів.

6.  Персональний склад Головної Ради затверджує Колегія Товариства.

7. Основною організаційною формою роботи Головної Ради є засідання, які скликаються за дорученням  Колегії або Голови Товариства, його заступників та проводяться в міру потреби.

8. Члени Головної Ради беруть участь у її засіданнях особисто.

9. Порядок роботи Головної Ради визначається Головною Радою.

10. Рішення Головної Ради приймаються більшістю присутніх на засіданні членів Головної Ради і надсилаються Колегії, Голові Товариства та заступникам Голови Товариства для розгляду та врахування під час підготовки проектів рішень відповідно до компетенції. 11. Рада діє на засадах відкритості та прозорості її роботи, що забезпечується шляхом розміщення інформації про діяльність Громадської Ради на веб-сайті Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Схожі статті