Про нас

Наша місія

Місія Товариства: з метою допомоги державі у справі збереження культурного надбання – залучення широкого кола громадськості до питання охорони та збереження, виявлення, вивчення, збереження памяток історії та культури, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання культурної спадщини.

Проведення культурно-просвітницької роботи серед громадян України та інших країн світу про пам’ятки, які перебувають на території держави.

 • Відповідно до місії та Статуених завдань Товариство спрямовує свою роботу на:залучення громадян до участі у виявленні, вивченні, охороні, реставрації та популяризації пам’яток;
 • дослідження, внесення пропозицій щодо взяття пам’яток на державний облік. Розробка проектів цільових комплексних програм, концепцій та рекомендацій щодо збереження і використання пам’яток;
 • участь у розгляді проектів планування, забудови і реконструкції міст та інших населених пунктів, що історично склалися;
 • широку співпрацю з державними органами, громадськими формуваннями, сферою діяльності яких є охорона культурної спадщини;
 • створення мережі громадських інспекторів для здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини;
 • участь у пошуку і поверненні до України рухомих пам’яток, які незаконно вивезені за її межі і становлять національно-культурну спадщину народу України;
 • організацію та участь в наукових експедиціях з виявлення, вивчення та охорони пам’яток;
 • участь Товариста та його членів у благодійних заходах з охорони та використання пам’яток, захисту історичного середовища;
 • вивчення міжнародного досвіду збереження культурної спадщини, розробка нових наукових проблем в цій галузі; популяризація досвіду участі громадськості в збереженні культурної спадщини, проведення нарад, семінарів, конференцій з питань охорони пам’яток;
 • участь членів Товариства та залучених фахівців у створенні експозицій державних і громадських музеїв;
 • організація, проведення та участь в організації лекційної, туристичної, екскурсійної, виставкової діяльності, проведення конкурсів, оглядів, спрямованих на виховання у населення історичної пам’яті, почуття патріотизму, глибокої поваги до історико-культурних надбань українського, інших народів, що проживають на території України та за її межами;
 • заснування підприємств та організацій (товариств, майстерень, управлінь, установ та інш.), діяльність яких відповідає меті (цілям) Товариства та сприяє її досягненню; в тому числі, але не виключно, з видання науково-популярної, науково-методичної літератури, періодичних видань, навчальних посібників та іншої продукції для досягнення статутної мети;
 • інформування громадськості через засоби масової інформації і власні видання про мету і завдання Товариства, його діяльність;
 • внесення пропозицій з питань охорони культурної спадщини до органів державної влади;
 • залучення коштів співвітчизників та іноземних громадян, державних установ, підприємств і організацій всіх форм власності для здійснення заходів з охорони і використання пам’яток;
 • створення науково-методичних, консультативних, наглядових рад, секцій, комісій, клубів за інтересами, фонду охорони пам’яток та інш, які об’єднують вчених, діячів культури, фахівців різних галузей, творчу молодь, служителів культу;
 • участь у заснуванні громадських організацій, що не входять до складу Товариства, але діють на добровільних засадах, на принципах самоврядування, самофінансування і самоокупності;
 • здійснення громадських експертиз з різноманітних питань охорони культурної спадщини;
 • реалізацію своєї мети шляхом укладання на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до Закону «Про громадські об’єднання», громадські спілки, а також в інший спосіб, не заборонений законом;
 • співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Цілі

Цілями та пріоритетними напрямками діяльності Товариства є:

 • аналіз культурної політики, участь у формуванні концепції реформ у пам’яткоохоронній сфері, участь у моніторингу та оцінці державної політики у сфері охорони культурної спадщини;
 • виявлення, наукове вивчення пам’яток історії та культури, сприяння державним органам та органам місцевого самоврядування в їх охороні, збереженні та використанні в умовах децентралізації;
 • співпраця з державними органами, політичними партіями, громадськими організаціями, спорідненими організаціями України та інших держав, з міжнародними, вітчизняними організаціями та установами у сфері охорони культурної спадщини;
 • соціальний діалог, інформаційна та культурно-просвітницька діяльність серед населення, підвищення фахового рівня членів Товариства в аспекті завдань євроінтеграції та відповідних напрямів діяльності відокремлених підрозділів;
 • інституційний розвиток системи охорони культурної спадщини, формування аналітичних та інформаційних продуктів, що сприятимуть посиленню інтересу з боку громадян, експертного середовища до охорони культурної спадщини;
 • розширення мережі відокремлених підрозділів.