Проект ПОЛОЖЕННЯ про громадських інспекторів

Шановні відвідувачі сайту!
Представляємо вашій увазі проєкт ПОЛОЖЕННЯ про громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини України, яке оновлено і буде розглянуто на наступному засіданні Колегії Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
Просимо ваші пропозиції, доповнення, зауваження надсилати на наш сайт до 1 червня 2021р.
З повагою ГО «УТОПІК»

ПОЛОЖЕННЯ (проєкт)  про громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини України, оновлене і затверджене постановою Колегії Головної ради Громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» від ……….. №2/1

Це положення регулює правову, організаційну та економічну діяльність інституту громадських інспекторів Громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» у сфері охорони культурної спадщини при контролі за об’єктами культурної спадщини, що охороняються державою та знаходяться на території України, у межах її територіального моря та прилеглої зони, з метою їх збереження, використання у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Утворення та діяльність інституту громадських інспекторів в структурі  Громадської організації «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» (далі – Товариство) обумовлені необхідністю здійснення громадського контролю у сфері охорони культурної спадщини та спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць в Україні.

Створення інституту громадських інспекторів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури  має певне законодавче обгрунтування.

Так, в Законі України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000р. N805-III сказано:

– органи охорони культурної спадщини можуть залучати до роботи за їхньою згодою досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць (п.1, ст. 8 «Залучення фахівців та населення до охорони культурної спадщини» Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури сприяє залученню широких верств населення до участі в охороні культурної спадщини, здійснює пропаганду культурної спадщини і законодавства про її охорону, громадський контроль за її збереженням, використанням, консервацією, реставрацією, реабілітацією, музеєфікацією та ремонтом, сприяє роботі органів охорони культурної спадщини  (абзац другий, ст. 11 «Участь підприємств, закладів науки, освіти та культури, громадських організацій, громадян в охороні культурної спадщини» ).

З цього Закону випливає необхідність утворення в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури відповідної інституції для залучення широких верств населення до участі в охороні культурної спадщини, здійснення пропаганди культурної спадщини і законодавства про її охорону, громадського контролю за її збереженням, використанням, консервацією, реставрацією, реабілітацією, музеєфікацією та ремонтом, сприянню роботі органів охорони культурної спадщини.

Реалізація  повноважень громадських інспекторів, передбачених Законом   (залучення широких верств населення до участі в охороні культурної спадщини, здійснення пропаганди культурної спадщини і законодавства про її охорону, громадського контролю за її збереженням, використанням, консервацією, реставрацією, реабілітацією, музеєфікацією та ремонтом) та результат їх діяльності можуть бути  використані при проведенні громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Механізм проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року. № 976  «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Цим нормативним документом визначено, що громадська  експертиза діяльності органів виконавчої влади (далі – громадська  експертиза) є складовою механізму демократичного управління  державою,  який  передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої  влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

Таким чином, інститут громадських інспекторів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури сприятиме органам державної влади та місцевого самоврядування більш ефективному виконанню свої безпосередні функції у сфері охорони культурної спадщини та спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів, населених місць в Україні; може стати дієвим помічником Міністерству культури та інформаційної політики України, який  є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що визначено у Положенні про Міністерство культури України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495.

Основні положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» відображені у   Статуті Українського товариств охорони пам’яток історії та культури і є пріоритетними напрямами його діяльності, а саме: аналіз культурної політики,  участь у формуванні реформ у пам’яткоохоронній сфері, вироблення, реалізація, моніторинг та оцінка державної політики у сфері охорони культурної спадщини; сприяння державним органам та органам місцевого самоврядування в їх охороні, збереження та використання пам’яток історії та культури в умовах децентралізації через залучення громадян, колективів підприємств, навчальних і культурно-освітніх закладів, наукових установ та громадських організацій до участі у виявленні, вивченні, охороні, реставрації та популяризації пам’яток історії та культури

Саме з цих підстав діяльність інституту громадських інспекторів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури є продовженням демократизації українського суспільства у відповідності до норми ст. 5 Конституції України щодо здійснення народом влади безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності громадських інспекторів з охорони культурної спадщини Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, їх завдання, права, обов’язки, та відповідальність.

1.2. Громадські інспектори здійснюють контроль у сфері охорони культурної спадщини та спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць у межах України.

1.3. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються положеннями Конституції України, Законом України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-III,   Законом України від 22.03.2012 №4572-VI “Про громадські об’єднання”, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, цим Положенням та інш.

1.4. Діяльність громадських інспекторів здійснюється на громадських засадах під безпосереднім керівництвом Комісії громадських інспекторів, утвореної розпорядженням Голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

1.5. Інститут Громадських інспекторів формується із фахівців відповідних галузей знань з охорони культурної спадщини, і які виявили бажання брати участь в діяльності Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, бути  інспекторами.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, постійно проживають на території України, визнають Статут Товариства, підтримують мету і завдання його діяльності, пройшли відбірковий конкурс, проведений  Комісією громадських інспекторів Товариства. Пріоритет надається особам, що є кваліфікованими фахівцями в області архітектури, реставрації, будівництва, історії мистецтва, історії України, архівної справи, журналістики.

2.2. Громадські інспектори призначаються розпорядженням  Голови Товариства на підставі письмової заяви претендента  та відповідного подання відокремленого підрозділу Товариства, на території якого буде діяти громадський інспектор.

До заяви додаються такі документи:
-подання
-копія паспорта
– дві фотокартки розміром 3х4 см.

2.3. На громадського інспектора оформлюється особиста картка яка  зберігається в Комісії громадських інспекторів Товариства.

2.5. Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого зразка з 3-х річним терміном дії. Оформлення і видача посвідчень громадським інспекторам, а також поновлення терміну їх дії здійснюється відповідальним членом Комісії, який здійснює роботу з кадрових питань, за умови відсутності порушень громадським інспекторам своїх обов’язків або вимог чинного законодавства.

 1. Видані громадським інспекторам посвідчення є документами суворої звітності і підлягають обов’язковій реєстрації в спеціальному журналі, який веде відповідальний член Комісії громадських інспекторів Товариства, який здійснює роботу з кадрових питань громадських інспекторів.

По закінченню діяльності громадського інспектора, незалежно від причин не продовження терміну повноважень, посвідчення громадського інспектора підлягає поверненню до кадрового підрозділу Комісії громадських інспекторів Товариства.

2.7. Список громадських інспекторів публікується на офіційному сайті Товариства. 

3. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Діяльність громадських інспекторів координує Комісія громадських інспекторів Товариства.

Комісія громадських інспекторів Товариства:

 • проводить тематичні семінари. До участі в тематичних семінарах долучаються керівники і фахівці відокремлених підрозділів Товариства у межах їх компетенції та зони діяльності;
 • організує та проводить навчання інспекторів з форм та методів роботи з охорони та популяризації культурної спадщини, профілактики правопорушень, з вивчення правових основ охорони культурної спадщини;
 • використовує допомогу громадських інспекторів відповідно до обставин, що складаються, і необхідності їх залучення до виконання окремих заходів;
 • залучає громадських інспекторів до виконання конкретних доручень, проводять інструктаж щодо їх виконання;
 • контролює дії громадських інспекторів при виконанні доручення, перевіряючи повноту і достовірність відомостей і звітних матеріалів, що надаються ними;
 • узагальнює і поширює позитивний досвід роботи громадських інспекторів, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності громадських інспекторів;
 • вносить пропозиції про відзнаку певних осіб за активну участь в роботі громадськими інспекторами, сумлінного виконання обов’язків;
 • забезпечує громадських інспекторів нормативно-правовими документами, координує їх роботу та веде облік проведеної ними роботи;
 • затверджує плани роботи громадських інспекторів;
 • надає практичну допомогу в організації та проведенні перевірок/оглядів і моніторингу громадських інспекторів;
 • здійснює із залученням фахівців Міністерства культури та інформаційної політики України аналіз роботи громадських інспекторів за рік та надає рекомендації на продовження строку співпраці.4ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

4.1. Громадські інспектори працюють в територіальних межах діяльності відокремлених підрозділів Товариства, що їх рекомендували.

4.2. Громадські  інспектори відповідно до покладених на них завдань мають право:

 • здійснювати громадський контроль за дотриманням нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
 • брати участь у відповідних охоронних заходах щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
 • надавати допомогу органам місцевого самоврядування у місті їх діяльності по запобіганню здійснення правопорушень у сфері охорони культурної спадщини;
 • сприяти захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 • допомагати органам місцевого самоврядування у місті їх діяльності в укладенні охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, встановленні та утриманні охоронних знаків, інших інформаційних написів або позначок на пам’ятках;
 • популяризувати справу охорони культурної спадщини, роз’яснювати громадянам вимоги законодавства та нормативних актів у сфері охорони культурної спадщини;
 • складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень законодавства з охорони культурної спадщини відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • проводити фотофіксацію стану об’єктів культурної спадщини, звукозапис та відео-  зйомку, як допоміжні засоби для попередження і розкриття порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини;
 • брати участь у складанні актів огляду об’єктів культурної спадщини при виявленні порушень законодавства про охорону культурної спадщини;
 • безпосереднього доступу до об’єктів культурної спадщини з метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних про такі об’єкти за наявності посвідчення громадського інспектора встановленого зразка.
 • Громадські інспектори можуть брати участь у засіданнях робочих груп при органах місцевого самоврядування на території їх діяльності при виявлені правопорушень у сфері охорони культурної спадщини;

4.3. Громадські інспектори зобов’язані:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства при проведенні перевірок об’єктів культурної спадщини та їх огляді;
 • сумлінно виконувати покладені на них завдання;
 • щоквартально – до 5 числа місяця наступного за звітним періодом, та щорічно – не пізніше 15 січня року наступного за звітним періодом, складати звіти про виконану роботу і надсилати до Комісії громадських інспекторів Товариства;
 • протидіяти порушенню законодавства про охорону культурної спадщини та руйнуванню пам’яток;
 • повідомляти Комісію громадських інспекторів Товариства про факти розміщення реклами, що спотворює об’єкт культурної спадщини;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед користувачів об’єктів культурної спадщини і населення з питань охорони, збереження об’єктів культурної спадщини і їх використання, а також їх прав і обов’язків;
 • сприяти виявленню об’єктів, що мають ознаки об’єктів культурної спадщини;
 • виконувати доручення Голови Товариства та керівника Комісії громадських інспекторів Товариства, що пов’язані з охороною культурної спадщини;
 • підвищувати свою кваліфікацію.

При виконанні обов’язків громадського інспектора мати при собі відповідне посвідчення.

5. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

5.1. Товариство має право позбавити громадського інспектора права виконувати обов’язки громадського інспектора з вилученням посвідчення у разі:
– ненадання щорічного звіту чи ненадання щоквартального звіту два звітних періоди підряд;
– негативної оцінки роботи;
– притягнення його до кримінальної відповідальності;
– вчинення громадським інспектором порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини, археологічної спадщини, збереження, використання цих об’єктів, протиправних дій під час виконання обов’язків громадського інспектора або дій, які мають ознаки зловживання своїм становищем.

5.2. Рішення про позбавлення права виконувати покладені обов’язки громадського інспектора з вилученням посвідчення приймається Головою Товариства за поданням керівника Комісії громадських інспекторів Товариства та оприлюднюється на офіційному сайті Товариства.

Схожі статті